Από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ανακοινώνεται ότι, όσοι κάτοικοι του Δήμου Λέσβου έχουν υποστεί ζημιές σε οικίες ή οικοσκευές, σε αυτοκίνητα ή επιχειρήσεις, φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο,  εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων του Νοεμβρίου 2016 προκειμένου να λάβουν τυχόν οικονομική ενίσχυση, θα πρέπει το αργότερο ως τις 16 Δεκεμβρίου 2016 να προσκομίσουν στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Λέσβου στην Μυτιλήνη ή στις κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες, αίτηση συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά :

    Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου καθώς και οποιοδήποτε  στοιχείο κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία, με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι η πληγείσα κατοικία ήταν η κύρια κατοικία των δικαιούχων (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη) όπως π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο, ένορκη βεβαίωση, αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΚΟ κλπ.
    Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης, όπου θα δηλώνει ότι δεν υπόκειται στην υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης
    Αντίγραφο Εντύπου Ε9
    Πόρισμα πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εφόσον υπάρχει.
    Φωτογραφίες.
    Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κλπ., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.

Για την περίπτωση των επιχειρήσεων απαιτούνται :

1.    Tίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο
2.    Φορολογικές δηλώσεις επιχείρησης
3.    Δηλώσεις Φ.Π.Α
4.    Απογραφή προηγούμενου έτους
5.    Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και σε περίπτωση μη ύπαρξης να αναζητούνται από τους προμηθευτές
6.    Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού συνοδευόμενα από κατάσταση στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης, η κατάσταση του μηχανήματος καθώς και εάν πρόκειται για ολική ή μερική καταστροφή
7.    Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης της ζημιάς και σε περίπτωση μη ύπαρξης Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ 1599 περί μη ασφάλισης της μονάδας. Επίσης θα ελέγχεται η νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης (άδεια λειτουργίας ή λοιπές άδειες).

Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Λέσβου, Τμήμα Πολιτικής Προστασίας στα τηλέφωνα (κ. Δημήτρη Μάντζαρη  τηλ. 2251350 574, mail : mantzaris@mytilene.gr  και κ. Γιάννη Πατσέλη τηλ. 2251350595

H Δημαρχών Αντιδήμαρχος

Αντωνέλλη Αναστασία