Για την ενημέρωση των αναγνωστών/ακροατών/τηλεθεατών σας, σας γνωστοποιούμε την υπ. αριθμ. 759/2013, απόφαση του Δημάρχου Λέσβου, Δημήτρη Βουνάτσου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 Mυτιλήνη 08-05-2013

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 759 /2013

Ο Δήμαρχος ΛΕΣΒΟΥ

Αφού έλαβε υπόψη:

 • Το άρθρο 59 του Ν.3852/2010.
 • Τις διατάξεις του αρθ.86 Ν. 3463/2006.
 • Τις διατάξεις του αρθ. 3 Ν. 4051/2012
 • Το γεγονός ότι ο Δήμος έχει δέκα τρείς (13) Δημοτικές Ενότητες.
 • Την αριθ.πρωτ. 59754/6961/23.1.2013 απόφαση της γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
 • Την αριθ. 4/2013 απόφαση Δημάρχου Λέσβου.
 • Την αριθ.251/2013 απόφαση Δημάρχου Λέσβου.
 • Την αριθ.220/2013 απόφαση Δημάρχου Λέσβου.
 • Την από 07. 05. 2013 με αριθ. πρωτ. 30494 αίτηση παραίτησης του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και Δημοτικής Ενότητας Πλωμαρίου κ. Κων/νος Φραγκόπουλος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α.

 • Ανακαλεί την αριθ. 220/2013 απόφαση Δημάρχου Λέσβου ως προς τις παραγράφους 2,3,4 και 5 για τον ορισμό του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κων/νου Φραγκόπουλου ως Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου, κατόπιν της αμετάκλητης παραίτηση του, και την αποδοχή αυτής.
 • Ανακαλεί την αριθ. 220/8.2.2013 απόφαση Δημάρχου Λέσβου ως προς το σκέλος ορισμού του κ. Κων/νου Φραγκοπούλου ως Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Πλωμαρίου Δήμου Λέσβου.
 • Ανακαλεί την απόφαση 251/2013 Δημάρχου Λέσβου ως προς το σκέλος ορισμού του κ. Προκόπιου Γυμνάγου ως Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Ευεργετουλα.

Β.

 • Ορίζει τον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Αγιάσου κ. Γεώργιο Βουνατσο και ως Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Ευεργετουλα.
 • Ορίζει τον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Γέρας Δήμου Λέσβου κ. Προκόπιο Γυμνάγο και Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Πλωμαρίου Δήμου Λέσβου.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του Νομού Λέσβου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου