Ο Δήμος Λέσβου ανακοινώνει ότι  θα προχωρήσει σε  απευθείας  αναθέσεις για την εκτέλεση εργασιών που περιλαμβάνουν :

  • Κοινόχρηστους Δημοτικούς χώρους και οικόπεδα δημόσια και ιδιωτικά και κλπ. που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.
  • Άλση, νησίδες, πάρκα, χώρους πρασίνου και  παιδικές χαρές.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται έως την Παρασκευή 1/7/2016, να υποβάλουν σε σφραγισμένο φάκελο, τις οικονομικές πρόσφορες τους για την εκτέλεση των παραπάνω  εργασιών, για ΜΙΑ και μόνο  Δημοτική Ενότητα της επιλογής τους, συνοδευόμενη από την συνημμένη  υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση έναρξης σχετικών εργασιών από την  αρμόδια Δ.Ο.Υ. .

Αναλυτικά η πλήρης ανακοίνωση με τα συνοδευτικά έγγραφα .