Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Λέσβου θα προσφύγει στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για την ανάθεση της προμήθειας υδραυλικών υλικών για την συντήρηση υδατοδεξαμενών πυρόσβεσης πολιτικής προστασίας Δήμου Λέσβου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 460/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την αριθμ. 29/2016 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου .

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016 και ώρα 15.00, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Λέσβου, διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη.

Αναλυτικά :