κ. Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ. Γενικέ Γραμματέα του Φ.Σ.Λ. κ. Πρόεδρε της Συνεταιριστικής Φαρμακαποθήκης.

Σε απάντηση των όσων αναφέρετε σε συνέντευξη τύπου που παραχωρήσατε στα Μ.Μ.Ε. του Νησιού μας σχετικά με τις προμήθειες φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού από τον Δήμο μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία περί ανάδειξης προμηθευτών (άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 240 τεύχος Α) που κυρώθηκε με τον Ν. 4111/2013 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4257/2014) ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να διενεργεί τις διαδικασίες ανάθεσης συγκεκριμένων ειδών προμηθειών, ενιαία μαζί με τις ανάγκες προμήθειας των αντιστοίχων ειδών των Ν.Π.Δ.Δ. Ένα από τα είδη αυτά είναι η προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.

Έτσι ο Δήμος μας το 2015 διενήργησε τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης (λόγω του χρηματικού ορίου κάτω των 15.000,00€) της προμήθειας υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου συνολικού προϋπολογισμού 14.419,36 €.

Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανταποκρίθηκαν τρείς οικονομικοί φορείς που υπέβαλαν προσφορά.

  1. Η Συνεταιριστική Φαρμακοποιών Χίου
  2. Ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Λέσβου
  3. Το Φαρμακείο Παντελής Πατερέλλης

Η ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας κατακυρώθηκε στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Λέσβου που υπέβαλε την χαμηλότερη προσφορά και για τις δύο επιμέρους ομάδες ειδών της μελέτης (φαρμακευτικό & Υγειονομικό υλικό). Στη συνέχεια ο φάκελος της προμήθειας παραδόθηκε στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης για την υπογραφή της δικής του σύμβασης η οποία και ολοκληρώθηκε. Ο δε Δήμος προχώρησε στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης η οποία όμως δεν εκτελέστηκε καθώς υπεβλήθη ένσταση κατά του δικαιώματος συμμετοχής του ΣΥ.ΦΑ.Λ. στη διαδικασία ανάθεσης προμήθειας φαρμάκων, η οποία έγινε δεκτή από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και αναφέρει:

«Ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Λέσβου ως κάτοχος άδειας χονδρικής πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων δεν νομιμοποιείται να εφοδιάζει φάρμακα

το Δήμο Λέσβου, ο οποίος δεν έχει άδεια χονδρικής πώλησης φαρμάκων ούτε έχει άδεια ή είναι εξουσιοδοτημένος να διαθέτει φάρμακα στο κοινό».

Κατά το έτος 2016 διενεργήθηκε εκ νέου η διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού από τον Δήμο που ενώ θα μπορούσε να προχωρήσει στην απευθείας ανάθεση στον επόμενο μειοδότη που στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν το φαρμακείο του Παντελή Πατερέλλη χωρίς άλλη διαδικασία, παρόλα αυτά δεν το έκανε και ξαναπροκήρυξε τον διαγωνισμό, τον οποίο ανήρτησε στην Ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με αριθμό 16PROC005450384 για να εξασφαλίσει την απόλυτη διαφάνεια ενώ δεν είναι υποχρεωμένος ο φορέας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 2 παρ. 31 Ν. 4412/2016).

Σ αυτόν τον διαγωνισμό προσήλθαν (2) εταιρείες και όχι μία που αναφέρετε, και τελικά κατοχυρώθηκε στον τελικό μειοδότη που ήταν το φαρμακείο του Παντελή Πατερέλλη.

Όλα έγιναν λοιπόν και Νόμιμα και Ηθικά.

Τώρα το αν εσείς Κε Πρόεδρε η οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δεν διαθέτεται έναν Υπάλληλό, 30 δευτερόλεπτα την ημέρα, (γιατί τόσο απαιτείται) και όχι καθηλωμένο μέρα – νύχτα, να βλέπει στο SITE του Δήμου τις προκηρύξεις που τον αφορούν και του δίνουν διορία (5) πέντε ημερολογιακές ημέρες να καταθέσει μία Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει όσα ζητούνται από την προκήρυξη και μία Οικονομική προσφορά στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, τότε ο Δήμαρχος ή ο όποιος Σύμβουλος ή Αντιδήμαρχος δεν μπορεί να σας φταίει και να του επιρρίπτετε ακόμα και πολιτική ευθύνη.

Και ακόμα πρέπει να ξέρετε ότι μπορεί οποιοσδήποτε να υποβάλει προσφορά μόνο για τον Δήμο ή μόνο για το Ν.Π.Δ.Δ. Το υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό όμως θεωρούνται από τις Υπηρεσίες του Δήμου ομοειδή και δεν μπορούν να ανατίθενται με χωριστές διαδικασίες προμήθειας.

Τέλος επειδή αφήνετε υπονοούμενα στη συνέντευξη σας απαιτούμε την άμεση κατάθεση «ονομάτων και διευθύνσεων» άλλως θα θεωρήσουμε επιεικώς συκοφαντική και πολιτική αυτή τη συνέντευξη στο πρόσωπο του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής.

Aντιδήμαρχος Ανάπτυξης – Ευρωπαικών Προγραμμάτων

& Οικονομικών Υπηρεσίων

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ