Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αντικατάσταση φωτιστικών παραλίας Νυφίδας με αυτόνομα ηλιακά φωτιστικά παραδοσιακού τύπου», εκτιμώμενης αξίας 210.000,00 Ευρώ (με  Φ.Π.Α.).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 7-6-2018, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14-6-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Αναλυτικά :