Με την υπ’  αριθμ. 521/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου, αποφασίστηκε η αναστολή όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών του Δήμου Λέσβου για  ανάθεση έργων, μελετών, προμηθειών εργασιών και για μισθώσεις – εκμισθώσεις  ακινήτων λόγω της τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας .

Αναλυτικά η συγκεκριμένη απόφαση εδώ .