Ο  Δήμαρχος Λέσβου

 

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης.
  2. Τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργήθηκαν σε πολλά Σχολικά Κτήρια που στεγάζονται (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια) στο νησί της Λέσβου από τον σεισμό της 12.06.2017.
  3. Το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Πολιχνίτου για την τοποθέτηση λυομένων αιθουσών για την  λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Πολιχνίτου, Δημοτικής Ενότητας Πολιχνίτου, Δήμου Λέσβου.

 

                                               Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Λόγω επικινδυνότητας και μη ολοκλήρωσης των εργασιών στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Πολιχνίτου, για την τοποθέτηση λυόμενων αιθουσών για την λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Πολιχνίτου, αναστέλλουμε για 12,13,14 Σεπτεμβρίου 2017 την λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Πολιχνίτου, Δημοτικής Ενότητας Πολιχνίτου, Δήμου Λέσβου.

Η  παρούσα απόφαση μας να κοινοποιηθεί και να εκτελεστεί νόμιμα.

 

 

 

                                                                          Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΛΕΣΒΟΥ

 

                         

                                                                          ΣΠΥΡΙΔΩΝ    ΓΑΛΗΝΟΣ