Ο Δήμος ΛΕΣΒΟΥ, ανακοινώνει ότι στην παρ.2 του άρθρου 2 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/21.03.2015 τεύχος Α’) «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπονται τα εξής:

«Βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης των άρθρων 1-17 του παρόντος αντί των κατά ΚΕΔΕ και κατά Κ.Φ.Δ. τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής από την υπαγωγή τους σε ρύθμιση επιβαρύνονται με τόκο που υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογισμένο.

Βασικές συνολικές οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης του παρόντος δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα,

β) η αξία της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η οποία προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα δήλωση-πράξη προσδιορισμού του φόρου, δεν υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ και

γ) η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη.»

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι οφειλέτες με βασικές συνολικές οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ, προκειμένου να εξαιρεθούν των προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης υποβολής, όπως υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης εισοδήματος (Έντυπο Ε1) από το οποίο προκύπτει αν ο οφειλέτης έχει δηλώσει εισοδήματα από επιχειρηματικές δραστηριότητες καθώς και το ύψος του εισοδήματος του και υπεύθυνη δήλωση  ότι δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα.
  • Αντίγραφο της τελευταίας εκδοθείσας δήλωσης-πράξης προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται έως τις 31/12/2015  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 13-17 (Ταμείο), Τ.Κ. 81100- ΜΥΤΙΛΗΝΗ ή αυτοπροσώπως στο Ταμείο του Δήμου.

Εάν δεν προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία θα θεωρηθεί ότι δεν πληρούνται οι  προϋποθέσεις εξαίρεσης  και θα επιβαρυνθείτε με τις  επιπλέον προσαυξήσεις  ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2251350593 και 2251350592.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

                                       ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ