Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας της πράξης «Ανάπλαση και Δημιουργία Σημείων Θέας, Σήμανση παλιού Καρνάγιου, παλαιοί στάβλοι Επάνω Σκάλας Μυτιλήνης Δ. Κ. Μυτιλήνης» ,  προϋπολογισμού 80.759,00 € με Φ.Π.Α. .

  1. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέσβου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΘΕΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΙ ΣΤΑΒΛΟΙ ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Δ.Κ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» με προϋπολογισμό 80.759,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).
  2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έντυπα προσφοράς του διαγωνισμού από το Τμήμα Δημοπρασιών του Δήμου Λέσβου (Ελ. Βενιζέλου 13-17,τρίτος όροφος, 81100, Μυτιλήνη), μέχρι τις 16-7-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00μ.μ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 2251350557 – 2251350562, FAX επικοινωνίας : 2251350508 αρμόδιες υπάλληλοι για επικοινωνία Τσαπώνη Μαρία & Παπασωτηρίου Ελευθερία. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης της μελέτης διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.mytilene.gr, ηλεκτρονική ενημέρωση, επιλογή προκηρύξεις. Μπορούν επίσης να αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

  1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21-7-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30π.μ. έως 10.00π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).

Αναλυτικά :