Υπενθυμίζουμε ότι οι επαγγελματικές άδειες πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου που έχουν ανανεωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4264/2014 με ετήσια διάρκεια, ανανεώνονται εφεξής πριν τη λήξη τους για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4497/17. Τυχόν μη ανανεωθείσες άδειες στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου βάσει του ν. 4264/2014 ανανεώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4497/17 μέχρι την 31η Μαρτίου 2018. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος οι εν λόγω άδειες ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.
Για την ανανέωση της άδειας υποβάλλονται στο Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Λέσβου:

α. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση(παρέχεται απ’ την υπηρεσία), στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι:

αα) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά από τη χονδρική πώληση των πωλούμενων προϊόντων, δεν υπερβαίνει το 15% του ετήσιου τζίρου τους και  τα  εισοδήματα  από  οποιαδήποτε  άλλη  πηγή,  δεν  υπερβαίνουν  το  40%  του  ποσού  του  κατωφλίου  της  φτώχειας, μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, που αφορά μονοπρόσωπα νοικοκυριά, όπως αυτό δημοσιεύεται  από την ΕΛ.ΣΤΑΤ..

αβ)  ότι  ο  σύζυγος  και  τα  προστατευόμενα  τέκνα  δεν  κατέχουν  άδεια  επαγγελματία  πωλητή  υπαίθριου  εμπορίου  οποιασδήποτε  κατηγορίας,  πλην  των  βεβαιώσεων  δραστηριοποίησης  της  παραγράφου  3  του  άρθρου 38, και

αγ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα,

β. εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών, βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις  μεταβολές  και  έντυπα  Ε1  και  Ε3,  από  τα  οποία  προκύπτει  ότι  ο  αιτών  δεν  έχει  εισοδήματα  από  άλλη  εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21,

γ. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα ,

δ.  δημοτική ενημερότητα  και  υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή του ημερήσιου τέλους προσέλευσης στις λαϊκές αγορές και κατάληψης κοινόχρηστου χώρου ανάλογα ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή στο Δήμο,

ε.  κατά  περίπτωση,  πιστοποιητικό  υγείας  εν  ισχύ,  σύμφωνα  με  την  αριθ.  Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 (Β’1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (παρ. 1 άρθρο 22 Ν.4497/17)

 Για τη θεώρηση της άδειας ο επαγγελματίας καταθέτει υπέρ του Δήμου παράβολο ύψους δεκαπέντε (15) € ,(το προμηθεύεται από το Δήμο).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα αδειοδοτήσεων του Δήμου στη Μυτιλήνη στον 1ο όροφο, διευθ. Ελ. Βενιζέλου 13-17(τηλ. 22513-50605) και στα αρμόδια γραφεία στις άλλες Δημοτικές Ενότητες.

Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου