ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2011

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα τριών (93) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Λέσβου, που εδρεύει στο Νομό Λέσβου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) , όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα Ανακοίνωση .