Πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με το αριθμ. Φ. 008/109/193384/ Σ. 4423/3-12-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Στρατολογικού-Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων του ΓΕΕΘΑ, οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2019 [γεννημένοι το έτος 1998] , είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν για την απογραφή τους σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών [ΚΕΠ] από 04 Ιανουαρίου έως και 31 Μαρτίου 2016, τις εργάσιμες ημέρες.

α. οι στρατεύσιμοι, θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και να προσέρχονται αυτοπροσώπως

β. όσοι πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας, υποβάλλουν και Ιατρική Γνωμάτευση ή Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου, στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

γ. Οι διαμένοντες στο εξωτερικό μπορούν να απογραφούν στις αρμόδιες προξενικές αρχές, συμπληρώνοντας το έντυπο του Δελτίου Απογραφής, το οποίο μπορεί να εκτυπωθεί από την ιστοσελίδα της ΔΣΣΝΣ/ΓΕΕΘΑ [www.stratologia.gr]

Τέλος, όσοι παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις τους, υπέχουν σε πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

των Κ.Ε.Π Δήμου Λέσβου

ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ