Ο Δήμος ΛΕΣΒΟΥ ύστερα από την υπ’ αριθ. 28/2011 απόφαση του Δ.Σ, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 1723/557/15-2-2011 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: 4ΑΛΤΟΡ1Ι-Α), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εβδομήντα δύο (72) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του .

Αναλυτικά η ανακοίνωση εδώ .