Ο Δήμος ΛΕΣΒΟΥ, ύστερα από :

  • την αριθ. 434/2013 απόφαση του Δ.Σ και την αριθμ. Πρωτ. 75515/ 13-9-2013 ορθή επανάληψη αυτής, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 47401/4717/11-9-2013 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και
  • την αριθμ. πρωτ. 75362/13-9-2013 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου, περί ύπαρξης & δέσμευσης πιστώσεων,

ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα (40) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών καθαριότητας – ύδρευσης – αποχέτευσης που αφορούν όλο το Δήμο Λέσβου (συμπεριλαμβάνονται και οι Δημοτικές ενότητες του Δήμου).

Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ .