Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου», κα Αναστασία Αντωνέλλη, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Συγκεκριμένα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2015 του Νομικού Προσώπου ανακοινώνεται η πρόσληψη μιας (1) θέσης ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων για τη στελέχωση της δομής «Παιδικός Σταθμός Σκοπέλου Γέρας» και μιας (1) θέσης ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας για τη στελέχωση της δομής «Παιδικός Σταθμός Πολιχνίτου», χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2016, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι ολόκληρη η Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2015, το Παράρτημα και το έντυπο της αίτησης έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου (www.mytilene.gr) και συγκεκριμένα στον ακόλουθο σύνδεσμο .

Επιπλέον, η προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων αρχίζει από 23/9/2015 έως και 2/10/2015, και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις καταθέτουν στα Γραφεία του  Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου», Αγίας Ειρήνης 10, Μυτιλήνη.