Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τους  πίνακες των προσωρινών αποτελεσμάτων για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα έξι (66) ατόμων, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Μυτιλήνης.

 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΓΙΑ 30 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΓΙΑ 36 ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ 30 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ 36 ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

Υποβολή ενστάσεων έως και Δευτέρα 07/09/2020