Από το Γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου Χρήστου Κορδώνη ανακοινώνονται τα εξής:

«Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2011 εγκρίθηκε ο πρότυπος Κανονισμός λειτουργίας του οργάνου με τις αναγκαίες τροποποιήσεις για την εύρυθμη λειτουργία του.

Ειδικότερα στο άρθρο 5  παρ. 1 όπου αναφέρεται ότι «Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δημόσιες. Συνέπεια του δημοσίου χαρακτήρα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου είναι η παρουσία φορέων της τοπικής κοινωνίας, καθώς και πολιτών στις συνεδριάσεις του», προστέθηκε η παράγραφος: «Τα προς συζήτηση θέματα των παραπάνω φορέων κλπ πρέπει να τίθενται υπόψη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου από τους εκπροσώπους τους, τουλάχιστον τρεις [3] ημέρες πριν τη συνεδρίαση, ώστε να συζητούνται εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».

Εξυπακούεται ότι, εφ όσον δεν τηρηθεί η παραπάνω διάταξη, οι φορείς δεν θα γίνονται δεκτοί στις συνεδριάσεις του οργάνου.».     

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου