Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», ανακοινώνει την πρόσληψη (ΣΟΧ2/2011), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός(1) ατόμου (ΠΕ Νηπιαγωγών) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του  Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου», Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη T.K. 81100, απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Κατσιγίνη Μικέ (τηλ. επικοινωνίας: 2251027501).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 20/7/2011 έως και 29/7/2011.

Αναλυτικά η ανακοίνωση εδώ και το παράρτημα αυτής .