Ο ΕΛ.Γ.Α., με σχετική ανακοίνωση του προς  στους Δήμους, καλεί τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς που ζημιώθηκαν από την Πυρκαγιά της Χαραμίδας τον Αύγουστο του 2015, να υποβάλουν αιτήσεις,  έως και Δευτέρα  21-8-2017 . Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται από αύριο 26/7/2017 στο γραφείο της Κοινότητας Λουτρών 2251091233 και την Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ κ. Ευμορφία Τυρή στο 2251350596.

Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται να έχετε μαζί σας την ενιαία δήλωση καλλιέργειας και τα κάτωθι δικαιολογητικά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Έντυπα αιτήσεων και υπεύθυνη δήλωση θα χορηγούνται από την κοινότητα.

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, όπου θα φαίνεται ευκρινώς το όνομα του αιτούντα, το IBAN και ο αριθμός λογαριασμού.
 3. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου Ο.Γ.Α (εφόσον υπάρχει), όπου θα διακρίνονται τα στοιχεία του αιτούντα καθώς και της σελίδας θεώρησης για το έτος ζημιάς. Στην περίπτωση που δεν έχει ακόμα εκδοθεί βιβλιάριο ή βρίσκονται σε διακανονισμό πληρωμής των εισφορών, θα προσκομίζεται η σχετική βεβαίωση του Ο.Γ.Α.
 4. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων-Μ.Α.Α.Ε, (εφόσον υπάρχει), όπου αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ενταγμένος στο μητρώο ως επαγγελματίας αγρότης, το αντίστοιχο έτος ζημιάς.
 5. Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του φορολογικού έτους 2014 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2014), φωτοαντίγραφο της αντίστοιχης κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3), εφόσον υπάρχει, και φωτοαντίγραφο του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος.
 6. Φωτοαντίγραφα αποδεικτικών κατοχής της εκμετάλλευσης και συγκεκριμένα:
           α). Νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας – σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα, που έχουν μεταγραφεί νόμιμα- συνοδευμένοι από πρόσφατο αντίγραφο μερίδας από το Υποθηκοφυλακείο,
                 ή/και
            β). φωτοαντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (έντυπο Ε9) του έτος 2014, ή/και
            γ). ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης, ή/και
            δ). χρησιδάνειο, μόνο μεταξύ γονέων –τέκνων.
                  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που εντάσσονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α, η κατοχή αποδεικνύεται από τη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής του
                  αντίστοιχου έτους ζημιάς, όπως αυτή τηρείται στα αρχεία του ΕΛ.Γ.Α και δεν απαιτείται η προσκόμιση σχετικού αντίγραφου.
 1. Φωτοαντίγραφο της απόφασης ένταξης, για τους νέους αγρότες.
 2. Φωτοαντίγραφο του μητρώου εκμετάλλευσης, για τους παραγωγούς που υποβάλουν αίτηση για ζημιά που υπέστη η κτηνοτροφική τους μονάδα ή οι αποθηκευμένες ζωοτροφές.
 3. Φωτοαντίγραφο της Δήλωσης Αμπελοκαλλιέργειας και όπου χρειάζεται βεβαίωση από την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ότι υποβάλλουν Δήλωση εσοδείας (Δηλώσεις συγκομιδής του έτους ζημιάς), παραγωγής κλπ σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΚΑΝ.(ΕΚ)1282/2001, για τους παραγωγούς που υποβάλουν αίτηση για ζημιά που υπέστη ο αμπελώνας τους.
 4. Φωτοαντίγραφα των σχετικών αδειών, κατά περίπτωση, για τους παραγωγούς που υποβάλουν αίτηση για ζημιά που υπέστησαν σε πάγιο κεφάλαιο (πχ αδειών εγκατάστασης κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, οικοδομική, έγκρισης τύπου για τα θερμοκήπια, εγγύησης κατασκευαστή κλπ).
 5. Φωτοαντίγραφο ασφαλιστήριου συμβολαίου, για όσες γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις δεν εμπίπτουν στο καθεστώς υποχρεωτικής ασφάλισης από τον ΕΛ.Γ.Α, που να καλύπτει κύρια στοιχεία της εκμετάλλευσης τους κατά τη χρονική περίοδο που ζημιώθηκε η εκμετάλλευση.
 6. Υπεύθυνη δήλωση, για ζημιές σε αποθηκευμένα εξ’ αγοράς προϊόντα, με την οποία θα συνυποβάλλονται τα παραστατικά αγοράς (τιμολόγια, δελτία αποστολής κλπ), με τις ποσότητες των προϊόντων, το είδος αυτών και με ημερομηνία αγοράς προγενέστερης της ζημιάς. Αγοραπωλησίες μεταξύ συζύγων και συγγενών 1ου και 2ου βαθμού δεν λαμβάνονται υπόψη.

Αναλυτικά :