ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος ΛΕΣΒΟΥ ύστερα από την υπ’ αριθ. 202/2011 απόφαση του Δ.Σ (ΑΔΑ 4ΑΘΦΩΛΦ-Ξ), η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 6422/2044/16-5-2011 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: 4ΑΘ0ΟΡ1Ι-28) ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εκατό (100) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών καθαριότητας.

Αναλυτικά η προκήρυξη και τα δικαιολογητικά