ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος ΛΕΣΒΟΥ ύστερα από τις υπ’ αριθ. 322, 323, 324/2011 αποφάσεις του Δ.Σ (ΑΔΑ: 4Α32ΩΛΦ-ΞΥ, 4Α32ΩΛΦ-9Ζ, 4Α33ΩΛΦ-40) οι οποίες εγκρίθηκαν με τις αριθμ. πρωτ. 10533/3248/8-7-2011,  10538/3251/8-7-2011, 10537/3250/8-7-2011 αντίστοιχα Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου  ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων, προς αντιμετώπιση  εποχικών περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών – Προς εξασφάλιση της διατεταγμένης χρήσεως των αρδευτικών υδάτων και προς διαφύλαξη των αρδευτικών έργων .

Αναλυτικά η προκήρυξη και τα δικαιολογητικά