Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία μίσθωσης γερανοφόρων κλπ οχημάτων, προϋπολογισμού έως του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ με ΦΠΑ 16% .

Αναλυτικά :

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ