Στα πλαίσια της πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων & Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016», που υλοποιεί ο Δήμος Λέσβου στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής  Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 2014-2020, έχουν βγει στην δημοσιότητα προσκλήσεις και κατατεθεί εμπρόθεσμες προσφορές για :

  • Εργασίες Ψυχολόγου / Παιδοψυχολόγου
  • Εργασίες Διαχείρισης Οικογενειακού Προγραμματισμού
  • Νομικές Συμβουλευτικές Εργασίες Υποστήριξης Ωφελουμένων  .

Για να προχωρήσουν οι παραπάνω συμβάσεις που εντάσσονται στα συνοδευτικά μέτρα του προγράμματος, είναι απαραίτητο να υλοποιηθεί ο βασικός σκοπός της δράσης, που είναι η προμήθεια ειδών τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, κάτι το οποίο θα γίνει βάση του νέου νόμου 4412/2016 για της Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών .

Μέχρι λοιπόν την υλοποίηση του βασικού αντικειμένου, αναστέλλεται το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και η ολοκλήρωση της υπογραφής των συμβάσεων για τα παραπάνω αναφερόμενα συνοδευτικά μέτρα .

Για την συνέχιση της διαδικασίας επιλογής αναδόχου θα βγει καινούργια ανακοίνωση.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΑΝΤΩΝΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ