Το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργασίας «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στο ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου για την Σύνταξη του «Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά στο Δήμο Λέσβου»», συνολικής δαπάνης 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 17%.

Αναλυτικά η ανακοίνωση .