Ο Αντ/ρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης & Προγραμματισμού Δήμου Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι υποβλήθηκε προς δωρεά, σύμφωνα με το άρθρο 2Α του Ν. 3316/2005, η νέα στατική μελέτη του έργου «Αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος 6ουΔημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης».

Η ανακοίνωση αυτή δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυτιλήνης (www.mytilene.gr) και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2Α του Ν. 3316/2005, όπως προστέθηκε με την παράγρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 4014/2011 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 40 του άρθ. 377 του Ν. 4412/2016, προκειμένου μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης να μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση και να υποβάλει παρατηρήσεις επί της προαναφερόμενης μελέτης. Η μελέτη διατίθεται προς γνώση στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, οδός Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη, ΤΚ 81132.

Τυχόν παρατηρήσεις μπορούν να υποβληθούν ταχυδρομικά στην παραπάνω διεύθυνση ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dimos@mytilene.gr.

Τηλέφωνα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για πληροφορίες 2251350554 κ.κ. Διονύσιος Παναγόπουλος.

 

 

 

 

 

 

    Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης & Προγραμματισμού

Δήμου Μυτιλήνης

 

 

 

    Ευστράτιος Τζιμής