Ο Δήμος Λέσβου σε συνέχεια της υπ. Αριθμ. Πρωτ. 1486/19-4-2012 Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργασίας «παροχή υπηρεσιών για τη συμπλήρωση του φακέλου που αφορά σε απαιτούμενες εργασίες για τον καθορισμό αιγιαλού και παραλίας στα πλαίσια της προενταγμένης πράξης με τίτλο «Κατασκευή ποδηλατόδρομου και πεζόδρομου περιφερειακά του Κάστρου Μυτιλήνης» στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Λέσβου (ΟΣΑΑ)», προϋπολογισμού 5.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%

Το έργο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», έχει οριστικά ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας «01 – Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων» του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής», με κωδικό MIS 375774 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Η ανωτέρω ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με την Διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών (αρ. 35130/739/9-8-2010), καθορισμός νέων ορίων προϋπολογισμού για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών).

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΦΗ ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑ