Ο Δήμος Λέσβου σε συνέχεια της υπ. Αριθμ. Πρωτ. 1486/19-4-2012 Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργασίας «Ωρίμανση έργων εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας στα δίκτυα φωτισμού του Δήμου Λέσβου και έργων αξιοποίησης τοπικά διαθέσιμων πηγών ενέργειας σε περιοχές δημοτικών συμφερόντων και την προετοιμασία φακέλων υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA (Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για Αειφόρες Επενδύσεις στα Αστικά Κέντρα – Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas)», προϋπολογισμού 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Το έργο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», έχει οριστικά ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας «01 – Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων» του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής», με κωδικό MIS 375774 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Ειδικότερα, η ανωτέρω αναφερόμενη εργασία περιλαμβάνει την σύνταξη συμπληρωματικών και τροποποιητικών τεχνικών δελτίων και την υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου για την επιτάχυνση υλοποίησης των παρακάτω έργων:

  • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα φωτισμού του Δήμου Λέσβου – Το προτεινόμενο έργο αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων στα δίκτυα φωτισμού του Δήμου Λέσβου (οδοφωτισμός, φωτισμός πλατειών, φωτισμός σημείων ενδιαφέροντος) με στόχο την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και μείωση του αντίστοιχου κόστους που βαρύνει τον Δήμο.
  • Μονάδα τηλεθέρμανσης με αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου Πολιχνίτου και της υφιστάμενης πιλοτικής μονάδας του έργου Θερμόπολις – Το προτεινόμενο έργο αφορά αρχικά στην αποκατάσταση του υφιστάμενου δικτύου/συστήματος τηλεθέρμανσης, υλοποιημένο στα πλαίσια του προγράμματος

Η ανωτέρω ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με την Διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών (αρ. 35130/739/9-8-2010), καθορισμός νέων ορίων προϋπολογισμού για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών).

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΦΗ ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑ