Ο Δήμος Λέσβου σε συνέχεια της με Αριθμό Πρωτ. ΦΒ1/Ε5.5/9500/461/27.4.2012 Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» με κωδικό MIS 373767 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», συνολικής δημόσιας δαπάνης 488.412,40 € και συνολικού προϋπολογισμού 697.732,00 € με ίδια συμμετοχή συνολικού ύψους 209.319,60 € για τη διετία 2012 – 2013, προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση της εργασίας του υποέργου 6 με τίτλο : «Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» με κωδικό προϋπολογισμού 2013 Κ.Α. 30.6474.0003 με συνολικό προϋπολογισμού για τον Δήμο Λέσβου 22.968,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Με την με αριθμό 90/2013 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου αποφάσισε την με απευθείας ανάθεση της παραπάνω εργασίας στα πλαίσια του Προγράμματος «Εξοικονόμηση ενέργειας Μυτιλήνης».

Η ανωτέρω ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με την Διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, σύμφωνα με την με αριθμό 90/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΦΗ ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑ