Σχετικά με τον χρόνο ισχύος της υποβολής, αξιολόγησης και ελέγχου των απαιτούμενων υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Λέσβου με την αριθ. 944/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου ορίζεται:

Α] Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την ανανέωση επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών η 19η.2.2016.

[Σε κάθε περίπτωση όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται]

Β]  Ότι η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 29η Φεβρουαρίου 2016 και ως τότε η άδεια διατηρείται σε ισχύ.

Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’), για την χορήγηση ή ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή υποβάλλονται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τα παρακάτω κύρια δικαιολογητικά:

α) Bεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,

β) Bεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα,

γ) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη,

δ) Bεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,

ε) Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β’1199) υπουργική απόφαση,

στ) Yπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα,

ζ) Βεβαίωση περί μη οφειλής από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Λέσβου (Δημοτική ενημερότητα), σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ν. 3463/2006.

Ο Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής,

Περιβάλλοντος,& Πρασίνου

Νικόλαος Καρασάββας