Ο Δήμος ΛΕΣΒΟΥ ανακοινώνει τα αποτελέσματα για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07» υποέργου με τίτλο «Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας στο Δήμο Λέσβου» του Δήμου Λέσβου :

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 103
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ-ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 104
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ ΤΕ ΔΕ 101
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 102
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΕ 105
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ