Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης, συνεδρίασε δημόσια στις 15 Μαΐου 2019, κατόπιν της με αριθμό 85/2019 και με αριθμό κατάθεσης 7/ΕΠ/14.5.2019 πράξεως του Προέδρου Πρωτοδικών Μυτιλήνης, προκειμένου να προβεί σε ορισμένες διορθώσεις και εξέδωσε την υπ΄ αριθμ. 13/2019 σχετική απόφασή του .