• Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή).

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 40.000,00 € (με ΦΠΑ) και αναλύεται ως εξής:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗ (ευρώ)
1. Άθροισμα εργασιών 24.884,65
2. Γεν. έξοδα & Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ)   4.479,24
3. Απρόβλεπτα (15%)   4.404,58
      4. Απολογιστικά      419,56
      5. ΦΠΑ 17%   5.811,97
  ΣΥΝΟΛΟ                         40.000,00

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αναδιάταξη των χώρων στο ισόγειο του κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Σκαλοχωρίου και η αντικατάσταση των κουφωμάτων. Οι εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στη Τεχνική έκθεση του ως άνω έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής (Ελ Βενιζέλου 13-17, Δημοτικό Κατάστημα Λέσβου, τρίτος όροφος, Τμήμα Δημοπρασιών και Διαγωνισμών Μελετών, Έργων, Εργασιών, Υπηρεσιών) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου (www.mytilene.gr, επιλογή : ηλεκτρονική ενημέρωση – προκηρύξεις).

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 28-08-2018, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 31-08-2018.

Αναλυτικά :
Η Διακήρυξη
Το Έντυπο Προσφοράς
Η Προκήρυξη
Ο Προυπολογισμός
Η Τεχνική Έκθεση
Οι Τιμές Εφαρμογής
Το Τιμολόγιο
Το ΕΣΥ
Το ΣΑΥ
Το ΦΑΥ
Το ΤΕΥΔ