Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Μυτιλήνης», εκτιμώμενης αξίας 713.000,00€  (με  Φ.Π.Α.) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25-6-2018 ημέρα Δευτέρα.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29-6-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00π.μ.

Αναλυτικά :