Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία (ηλεκτρονικός διαγωνισμός) επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 3ου, 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 2.896.616,97 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής (Ελ Βενιζέλου 13-17, Δημοτικό Κατάστημα Λέσβου, τρίτος όροφος, Τμήμα Δημοπρασιών και Διαγωνισμών) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.mytilene.gr, ηλεκτρονική ενημέρωση, επιλογή προκηρύξεις).

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 8-2-2018, oι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 12-2-2018.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16-2-2018 ημέρα Παρασκευή. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 9:30 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16-2-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30μ.μ..

Αναλυτικά :