Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Αναβάθμιση Λειτουργιάς Κοιμητηριών», εκτιμώμενης αξίας 30.000,00 Ευρώ  (με Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27-6-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), σύμφωνα με το άρθρο 125. του Ν.4412/16. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 9.30π.μ. και η ώρα λήξης 10.00π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Αναλυτικά :