Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο γήπεδο 5Χ5 στις Εργατικές Κατοικίες περιοχής Μυτιλήνης», εκτιμώμενης αξίας 29.474,04 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 17%, 34.484,63 Ευρώ με Φ.Π.Α. 17%.

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Μυτιλήνης (Οδός : Ελ. Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ. : 81132, NUTS : EL411., τηλ.: 2251350558, 2251350521, fax : 2251350508, e-mail: dimoprasies.mytilene@gmail.com).

Πληροφορίες για τη μελέτη: Αντρέας Παπαχριστοφόρου (τηλ. 22513-50567, e-mail: andpapax@yahoo.gr).

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Μυτιλήνης, την 11-01-2021 ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών).

Αναλυτικά: