Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ανέγερση 1ου διθέσιου Νηπιαγωγείου Καλλονής Λέσβου» εκτιμώμενης αξίας 760.000,00 Ευρώ  (με  Φ.Π.Α.).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16-7-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20-7-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Αναλυτικά: