Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ανέγερση Μονοθέσιου Νηπιαγωγείου Ταξιαρχών Λέσβου», εκτιμώμενης αξίας 600.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 359.110,55 Ευρώ (με Γ.Ε.&Ο.Ε., απρόβλεπτα) και κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 130.384,74 Ευρώ (με Γ.Ε.&Ο.Ε., απρόβλεπτα). Τα ποσά δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14-5-2018 ,ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18-5-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Αναλυτικά :