Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ» εκτιμώμενης αξίας  750.000,00 Ευρώ  (με  Φ.Π.Α.).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16-7-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20-7-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Αναλυτικά: