Αναρτήθηκαν σήμερα 12/2/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ., στον πίνακα ανακοινώσεων  του Δήμου Λέσβου, στη Μυτιλήνη, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου, αριθμός 13-17,  μετά από εντολή του Δημάρχου Λέσβου, οι πίνακες κατάταξης και επιλογής, που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού, σύμφωνα με την υπ.αρ. ΣΟΧ 1/2019 (αριθμ. πρωτ. . 40326/12-9-2018 )  ανακοίνωση του Δήμου  Λέσβου.

Συγκεκριμένα, αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων, οι ονομαστικές καταστάσεις υποψηφίων, οι πίνακες απορριπτέων και οι πίνακες προσληπτέων , οι οποίοι για τη διευκόλυνση του κοινού, είναι διαθέσιμοι και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λέσβου εδώ .