Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 522/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου με την οποία αίρεται η αναστολή όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να παραλαμβάνετε έντυπα προσφοράς για τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΘΕΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΙ ΣΤΑΒΛΟΙ ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Δ.Κ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», προϋπολογισμού 80.759,00€ με ΦΠΑ, η δημοπράτηση του οποίου έχει ορισθεί στις 21-7-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30π.μ. έως 10.00π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών) στο Δημαρχιακό Κατάστημα Λέσβου.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.