Ο Δήμος Λέσβου σε συνέχεια της υπ. Αριθμ. Πρωτ. 1039/20-5-2016 Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο ”ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» – Κ.Σ. ΛΕΣΒΟΥ”, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργασίας «Εργασίες Ψυχολόγου / Παιδοψυχολόγου της Πράξης ”ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» – Κ.Σ. ΛΕΣΒΟΥ”», συνολικής δαπάνης 11.958,33 € πλέον Φ.Π.Α.17%.

Αναλυτικά η ανακοίνωση .