Το Ν.Π.Δ.Δ  Πολιτισμού, Αθλητισμού & Τουρισμού του Δήμου Λέσβου  πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την τεχνική υποστήριξη των τετραήμερων εκδηλώσεων «Ο Άγ. Βαλεντίνος .. της Μυτιλήνης» 2019, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης, σύμφωνα με την αρ. 2/20919 τεχνική περιγραφή και στην οποία απαιτούνται:

1. Στις 8/2/2019  – 13/2/2019 και 14/2/2019 :
Ηχητικα: ΄Ηχητικό σύστημα 12 kwatt – Ψηφιακή κονσόλα ήχου – 8 monitor
PS15 – Back line
Φωτισμός: Χειρισμός τα φώτα του θεάτρου
Οπτικά: Videoprojector 5000 Ansi (back projection)
2. Στις 12/2/2029
Ηχητικά: Ηχητικό σύστημα 12 kwatt – Ψηφιακή κονσόλα ήχου – 4 monitor
PS15 – Back line
Φωτισμός: 4 κεφαλές BEAM – 4 κεφαλές WASH
Οπτικά: Videoprojector 5000 Ansi (back projection)
Σας γνωρίζουμε ότι ο ανάδοχος,  προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, υποχρεούται να μας αποστείλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και  Ε.Ε.),  τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016).
δ. Καταστατικό της εταιρείας

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά για την ανωτέρω παροχής υπηρεσίας μέχρι τις 10:00 την Τρίτη 5/2/2019 με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  &   ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ