Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό διαδικασία για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο «Αμοιβή μηχανικού για έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίου Επιμελητηρίου Λέσβου», προεκτιμώμενης αμοιβής 2.643,39 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 17%, 3.277,80 Ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Μυτιλήνης. Ανήκει στους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, στις μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές, και ασκεί ανάλογες δραστηριότητες.

Οδός: Ελ. Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ.: 81132, NUTS: EL411., τηλ.: 2251350558, 2251350521, fax: 2251350508, e-mail: dimoprasies.mytilene@gmail.com, ιστοσελίδα: www.mytilene.gr. (πληροφορίες: Αραμπατζή Κατερίνα, Ανδριάνη Καλλιόπη), (πληροφορίες για τη μελέτη: Τακτικός Γεώργιος, τηλ. 2251350557, e-mail: gtaktik@gmail.com)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής (Ελ Βενιζέλου 13-17, Δημοτικό Κατάστημα Μυτιλήνης, τρίτος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου (www.mytilene.gr, επιλογή : ηλεκτρονική ενημέρωση – προκηρύξεις). Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως, ήτοι έως την 16/11/2020, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 19/11/2020.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Μυτιλήνης, την 23-11-2020, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών).

Αναλυτικά: