Ο Δήμος Μυτιλήνης  ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο: “Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών για  έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 Δήμου Λέσβου”.

 Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσία έχει εκδοθεί η αριθ. 717-22/9/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α  του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Σχετική η αριθμ 20/2020 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Η προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή της αριθμ 20/2020 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω Υπηρεσία στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την  07-10-2020 Ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος