Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  της υπηρεσίας με τίτλο «Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών για έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2017 Δήμου Λέσβου»,  προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 9.200,00 €  χωρίς ΦΠΑ (24%)  .

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής μέχρι και τις 14:00΄ της Πέμπτης 20.12.2018 .

Αναλυτικά: