Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας  Αμοιβές για εκτίμηση ακινήτων από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών ( που αφορά την αγορά οικοπέδου στη Βαρειά Λέσβου για την ανέγερση Μουσικού Σχολείου ) ενδεικτικού προϋπολογισμού ποσού 2.000,00 ευρώ βάσει την τεχνική  περιγραφή της  Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής με κριτήριο ανάθεσης: την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής,  (χαμηλότερη τιμή).

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 700/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α …

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι και τις 14.00, ημέρα Δευτέρα 15/07/2019.Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία  μέχρι τις 14:00΄ της 15/07/2019.

Ο φάκελος θα αναγράφει με κεφαλαία γράμματα τα εξής:

Προς: Δ/νση Προγραμματισμού , Οργανώσης & Πληροφορικής

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αρμόδιος υπάλληλος κ. Πανσεληνά Ολγα , στα τηλέφωνα 2251350586 και mail :  panselina@mytilene.gr  που αναφέρονται παραπάνω.

Τοπογραφικό Διάγραμμα

Κτηματολογικό διάγραμμα 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ TEXNIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ