Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει δημοπρασία, μειοδοτική, φανερή και προφορική, για την αγορά ακινήτου: παλαιά βιοτεχνική κλωστοϋφαντουργική μονάδα μετά κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού στην τοπική κοινότητα Παρακοίλων Λέσβου με σκοπό τη δημιουργία Μουσείου – Εκθεσιακού χώρου Βιομηχανικής Υφαντουργίας και Υφαντικής Τέχνης, σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε με την αριθμ. 967/27-12-2018 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας στον τύπο, καταθέτοντας την αίτηση και τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα της διακήρυξης συνοδευτικά δικαιολογητικά.

Πληροφορίες για τους όρους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Λέσβου (διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη, τηλ: 2251350515, -579, fax: 2251350538) καθώς και από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου στην Καλλονή (τηλ: 2253350209, -210) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αναλυτικά: