Ο Δήμος Λέσβου διακηρύττει ότι την 30-06-2015 του μηνός Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ έως 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Λέσβου, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Τ.Δ. Ιππείου – Συκούντας».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι 949727 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Τ.Δ. Ιππείου – Συκούντας».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) Χωματουργικών ποσού 16.391,20 €( με ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β)Τεχνικών Έργων ποσού 36.253,61€( με ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα), γ) Οδοστρωσίας ποσού 81.734,83€( με ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα), δ) Ασφαλτικών ποσού 187.266,00€ (με ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα), ε) Σήμανσης-Ασφάλειας ποσού 8.766,22€( με ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα , με συνολικό προϋπολογισμό  330.411,86 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 701/2014 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λέσβου, ανέρχεται στο ποσό των 330.411,86 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 385.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, των συμβατικών τευχών του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.mytilene.gr./category/prokiriksis/), επιλογή προκηρύξεις) και να παραλαμβάνουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς δωρεάν, από την έδρα του Δήμου Λέσβου (Ελ. Βενιζέλου 13-17-Τ.Κ 81100 Μυτιλήνη), μέχρι τις 25-6-2015, ημέρα Πέμπτη.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β το οποίο αναθεωρήθηκε με την 67/2015 (ΦΕΚ 664/21-4-2015 ΤΕΥΧΟΣ Β) απόφαση της Προέδρου της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α.    Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην 1η  τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

β.    Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.    Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς το κονδύλιο του Φ.Π.Α. δηλαδή 6.637.93 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Λέσβου. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον έξι μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 120 (εκατόν είκοσι)  ημερολογιακές ημέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013” με ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 15% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ 2015ΣΕ28280124)

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή του Δήμου Λέσβου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική Υπηρεσία του  Δήμου Λέσβου, αρμόδιος υπάλληλος Τσαπώνη Μαρία (τηλ.:2251350557 Φαξ:2251350508 ), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αναλυτικά
Η περίληψη διακύρηξης εδώ
Η τεχνική έκθεσης εδώ
Η διακύρηξη εδώ
Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων εδώ
Οι τεχνικές προδιαγραφές εδώ
Η προμέτρηση εδώ
Ο προϋπολογισμός  εδώ
Το τιμολόγιο μελέτης εδώ